กรมพัฒน์ฯ จัดงาน PROPERTY MANAGEMENT AWARD: 2016

กรมพัฒน์ฯ จัดงาน PROPERTY MANAGEMENT AWARD: 2016
มอบโล่และประกาศเกียรติคุณเชิดชู 45 ธุรกิจบริหารทรัพย์สินที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพด้านการบริการจัดการที่อยู่อาศัยในระดับสากล
 
 
                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สินที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ จำนวน 45 ราย ภายใต้ชื่องาน "PROPERTY MANAGEMENT AWARD: 2016"  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง พร้อมมุ่งหวังสร้างธุรกิจบริหารทรัพย์สินให้บูม!! สอดรับกับโอกาสการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก้าวสู่มาตรฐานเทียบเท่าสากล
                  นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในวันนี้ (1 กันยายน 2559) กรมฯ ได้จัดงาน PROPERTY MANAGEMENT AWARD: 2016 ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 เพื่อมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจบริหารทรัพย์สินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากกรมฯ จนกระทั่งสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน จำนวน 45 ราย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนา ในหัวข้อ นวัตกรรมการบริหารจัดการอาคารและนิติบุคคล โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงด้านการบริหารทรัพย์สินมาบรรยาย
                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจบริหารทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นสาขาบริการธุรกิจหนึ่งใน 12 สาขา ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) ซึ่งถูกจัดในกลุ่มสาขาบริการธุรกิจ (ประเภทบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์) อีกทั้งการพัฒนาที่พักอาศัย มีอัตราการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งใจกลางเมืองหลวงและในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทำให้มีนักลงทุนชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาทำธุรกิจและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แม้ปัจจุบันจะมีธุรกิจบริหารทรัพย์สินจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพียง 1,594 ราย แต่มีการจดทะเบียนอาคารชุดและบ้านจัดสรรทั่วประเทศมากถึงจำนวน 12,000 ราย รวมแล้ว 800,000 กว่ายูนิต ทำให้ธุรกิจบริหารทรัพย์สินมีโอกาสเติบโตอย่างมากจึงต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากอาคารชุดและบ้านจัดสรรนั้นเป็นชุมชนขนาดย่อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนผู้พักอาศัยจำนวนมาก ธุรกิจบริหารทรัพย์สินจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของผู้พักอาศัยที่จะต้องอยู่ร่วมกัน
                 "โอกาสนี้กรมฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สินที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้รักษามาตรฐานคุณภาพ เดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นตัวแทนที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สินรุ่นใหม่ได้ยึดเหนี่ยวพร้อมพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ก้าวไปสู่ระบบมาตรฐานรองรับการดำเนินงานแบบสากลต่อไป" รองอธิบดีกล่าว
 
**************************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                  ฉบับที่ 108 / 1 กันยายน 2559