"พาณิชย์" ใช้แนวคิด "เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน" สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันแก่สมาชิก MOC Biz Club"

"พาณิชย์" ใช้แนวคิด "เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน" สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันแก่สมาชิก MOC Biz Club"
ประสานพลัง-แสดงศักยภาพความเข้มแข็ง จัดงาน 2 - 6 กันยายน นี้ ณ ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ จตุจักร
พร้อมกระตุ้นสมาชิกเครือข่ายฯ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศสู่สังคม Thailand 4.0 ภูมิภาค
 
 
                       'พาณิชย์' ใช้แนวคิด "เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน" สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันแก่สมาชิก MOC Biz Club ให้มีความพร้อมเชื่อมต่อสู่ประชาคมโลก ประสานพลัง-แสดงศักยภาพความเข้มแข็ง จัดงาน "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club" วันที่ 2 - 6 กันยายน นี้ ณ ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ เขตจตุจักร พร้อมกระตุ้นสมาชิกเครือข่ายฯ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศสู่สังคม Thailand 4.0 ภูมิภาค
                       ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club" ณ ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ ว่า "ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2559 กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club" ขึ้น ซึ่งเป็นการรวมพลังเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จากทั่วประเทศกว่า 9,000 ราย โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าของเครือข่ายสมาชิกฯ จำนวน 180 คูหา ประกอบด้วย - ภาคเหนือ (17 จังหวัด) 20 คูหา - ภาคใต้ (14 จังหวัด) 28 คูหา - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 41 คูหา - ภาคตะวันออกและภาคกลาง (26 จังหวัด) 87 คูหา และสินค้าราชทัณฑ์ จากกรมราชทัณฑ์ จำนวน 4 คูหา" นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยได้เชิญ Trader มาพบผู้ผลิต/ผู้ขายโดยตรง โดยคาดว่าจะมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า 50 คู่ การบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกฯ ได้แก่ "MOC Biz Club กับการขยายช่องทางการตลาดสมัยใหม่" "การออกแบบสินค้าเชิงสร้างสรรค์และแนวโน้มบรรจุภัณฑ์ในอนาคต" "ความรู้ด้านกฎหมาย การค้า การลงทุน ที่ผู้ประกอบการควรรู้" ปิดท้ายด้วยการเสวนา "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ MOC Biz Club ทั่วประเทศ" จากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึง มีการแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ที่ผ่านมาด้วย"
                      ทั้งนี้ การจัดงานฯ ดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน" (Stronger Together) และ "จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (Left No One Behind) ซึ่งเป็นหลักคิดหนึ่งของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" โดยการรวมพลังเครือข่ายสมาชิก MOC Biz Club ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจและความพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันของผู้ประกอบธุรกิจจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ซึ่งจะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันแก่เครือข่ายสมาชิกฯ ให้มีความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) ก่อนที่จะเชื่อมโยงสู่ระดับประชาคมโลก (Connect to the World) ในอนาคต รวมทั้ง มีการกระตุ้นให้เครือข่ายธุรกิจฯ ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของตนเอง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวสู่สังคม Thailand 4.0 ทั้งในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค ซึ่งหากสัมฤทธิ์ผล จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง และไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง เปลี่ยนจากทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มาก รวมถึง มีการแบ่งบันความเจริญร่วมกันเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศในภาพรวมต่อไป
                    "เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจาก พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อจัดทำ "ยุทธศาสตร์ MOC Biz Club 18 กลุ่มจังหวัด" อันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวฯ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ในระดับภูมิภาค"
                    ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้การสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้เครือข่ายสมาชิก MOC Biz Club ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค (Local Economy) ได้มีช่องทางชี้แจงและนำเสนอแนวทางพัฒนาธุรกิจ ประกอบกับสร้างโอกาสในการช่วยกันหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบ 'ประชารัฐ' ตามแนวทางของรัฐบาล ตลอดจน ผลักดันให้สมาชิกฯ เกิดการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจมากขึ้น รวมทั้ง มีการขยายธุรกิจและต่อยอดการค้าไปสู่ตลาดสากล เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกฯ ในระยะยาว"
                   ปัจจุบัน MOC Biz Club ได้ดำเนินการจัดตั้งครบแล้วทั่วประเทศใน 77 จังหวัด มีสมาชิกรวม 8,664 ราย แบ่งเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 2,947 ราย ภาคเหนือ (17 จังหวัด) 2,054 ราย ภาคกลาง (21 จังหวัด) 2,003 ราย ภาคใต้ (14 จังหวัด) 794 ราย ภาคตะวันออก (14 จังหวัด) 455 ราย ส่วนกลาง 411 ราย โดยกลุ่มธุรกิจที่เป็นสมาชิกใน 5 อันดับแรก คือ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน
 
 *****************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                             ฉบับที่ 109 /  2 กันยายน 2559