กระทรวงพาณิชย์มอบรางวัลการันตีคุณภาพนักการค้ามืออาชีพ Smart Trader ฯ

กระทรวงพาณิชย์มอบรางวัลการันตีคุณภาพนักการค้ามืออาชีพ Smart Trader
พลิกนักการค้าธรรมดาให้เป็น 'มืออาชีพ' พร้อมต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ
ภายใต้แนวคิด Do it Right Do it Big Do it Smart
 
                        กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบรางวัลการันตีคุณภาพผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการบ่มเพาะในหลักสูตร 'นักการค้ามืออาชีพ' Smart Trader เพื่อก้าวไปเป็นนักรบเศรษฐกิจพร้อมต่อสู้และแข่งขันทางการค้า ภายใต้แนวคิด Do it Right, Do it Big, Do it Smart ทำธุรกิจได้ ค้าขายเป็น มุ่งเน้น พัฒนามูลค่าเพิ่มให้สินค้า สุดท้ายถ้าฐานรากของประเทศเข้มแข็งจะสะท้อนผลดีถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้เติบโตอย่างรวดเร็ว
                        นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (5 กันยายน 2559) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัลให้กับผู้สำเร็จหลักสูตร "กิจกรรมสร้างนักการค้ามืออาชีพ" (Smart Trader) ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีผู้ที่ผ่านการพัฒนาและได้รับวุฒิบัตรจำนวนทั้งสิ้น 208 ราย และมีผู้ที่ได้รับรางวัลต้นแบบนักการค้ามืออาชีพระดับดีเด่น ดีมาก และดี จำนวน 12 ราย และรางวัลต้นแบบนักการค้ามืออาชีพระดับสุดยอด (Best of the Best Practice) จำนวน 1 ราย ซึ่งรางวัลสุดท้ายนี้ถือเป็น 'สุดยอดนักการค้ามืออาชีพ' (Smart Trader) ประจำปี 2559 กรมฯ จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ซึ่งสะท้อนถึงพลังและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การบริหารจัดการแบบมืออาชีพและเป็นต้นแบบให้กับธุรกิจอื่นๆ อันจะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยต่อไป
                        ทั้งนี้ กรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมฯ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม-21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยดำเนินการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ซึ่งได้ลงพื้นที่เดินสายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจใน 4 จังหวัดที่เป็นหัวเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจคือ เชียงใหม่ อุดรธานี ชลบุรี และสงขลา พร้อมกับใช้หลักสูตรดังกล่าวเพื่อสร้างความแตกต่างนักการค้าธรรมดาให้กลายเป็นมืออาชีพ และสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างรอบด้านให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ดำเนินธุรกิจที่เป็นระบบ มีทักษะและชั้นเชิงในการเจรจาธุรกิจ รู้ทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยนำองค์ความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดโอกาส ที่สำคัญต้องดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบเพื่อความยั่งยืนขององค์กร นอกจากนี้ยังช่วยผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถต่อยอดและสร้างมูลเพิ่มแก่สินค้า/บริการให้สอดรับกับความต้องการของตลาด ประกอบกับเสริมสร้างการเป็นสังคมผู้ประกอบการที่เตรียมพร้อมเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก อย่างเข้มแข็งเพื่อรองรับไปสู่การเป็นนักรบเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้สู่ยุค 4.0 อย่างสมบูรณ์ต่อไป
 
****************************************
ที่มา: กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ                                                                                                  ฉบับที่ 110 / 5 กันยายน 2559