'พาณิชย์' ติวเข้ม...อัพเดทสถานการณ์ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย รับยุค Thailand 4.0

'พาณิชย์' ติวเข้ม...อัพเดทสถานการณ์ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย รับยุค Thailand 4.0
พร้อมวางแนวทางพัฒนาใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนธุรกิจ
เน้นความร่วมมือเครือข่าย ลดช่องว่างธุรกิจ สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
 
 
                          กระทรวงพาณิชย์ ติวเข้ม...ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทย (LSPs) ให้ทราบถึงสถานการณ์และสิ่งที่ต้องปรับตัวอย่างครบวงจร เพื่อให้ทันยุค Thailand 4.0 พร้อมวางแนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า เน้นสร้างความร่วมมือเครือข่าย เพื่อลดช่องว่างทางธุรกิจ สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน เตรียมผลักดันธุรกิจที่มีความพร้อมสู่มาตรฐานสากล OHSAS 18001 และ ISO 39001
                         นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ "เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) มีนโยบายให้การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นอย่างมาก คนไทยมีศักยภาพสูงในการแข่งขัน และถือเป็นธุรกิจจุดแข็งของไทยที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งให้การส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ซึ่งธุรกิจบริการจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยหนึ่งในธุรกิจบริการไฮไลท์ที่กรมฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริม คือ "ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์"
                        "กรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจนี้มาโดยตลอด เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจทุกธุรกิจ ซึ่งเป็นต้นทุนของธุรกิจอื่นๆ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเร่งผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยดำเนินการพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพมาตรฐานทัดเทียมสากล สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าเสรีอย่างยั่งยืน โดยจะเน้นการสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารธุรกิจให้ได้มาตรฐานระดับสากล ตลอดจนขยายเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง รองรับการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น"
                       "โดยในระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2559 กรมฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "รวมพลัง LSPs สู่ Thailand 4.0" ขึ้น ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการรวมพลังเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทย (LSPs) ครั้งใหญ่ จำนวนกว่า 200 ราย เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกธุรกิจฯ เข้าด้วยกัน มีการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจ LSPs ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ โดยไฮไลท์สำคัญ คือ การอัพเดทสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งแนวโน้มธุรกิจฯ ในอนาคต เพื่อให้ผู้ประกอบการฯ เตรียมความพร้อมในการปรับตัวและเพื่อรองรับ Thailand 4.0 ที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการวางแนวทางการพัฒนาส่งเสริมธุรกิจฯ ให้มีความเข้มแข็ง โดยเน้นให้ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเพื่อลดช่องว่างทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ตามนโยบายของรัฐบาล"
                      นอกจากนี้ กรมฯ เตรียมผลักดันธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยที่มีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล คือ OHSAS 18001 (ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) และ ISO 39001 (ระบบการจัดการความปลอดภัยของการจราจรทางบก) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันแก่ธุรกิจในอนาคต"
                      ทั้งนี้ การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่กรมฯ ได้จัดทำขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 1) การสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 2) การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจและมาตรฐานสากล และ 3) การสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล
                     "ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน (วันที่ 6 กันยายน 2559) กรมฯ ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ISO 9001 (มาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ) โดยมีธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 แล้วจำนวนทั้งสิ้น 343 ราย แบ่งเป็น 1) ขนส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง 231 ราย (คิดเป็นร้อยละ 67.3) 2) บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 43 ราย (คิดเป็นร้อยละ 12.5) 3) ตัวแทนออกของรับอนุญาต 41 ราย (คิดเป็นร้อยละ 12.0) 4) บริการโลจิสติกส์ครบวงจร 16 ราย (คิดเป็นร้อยละ 4.7) และ 5) คลังสินค้า 12 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3.5)"
 
 *****************************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                 ฉบับที่ 113 / 12 กันยายน 2559