กรมพัฒน์ฯ มอบโล่เชิดชูเกียรติธุรกิจบริการสุขภาพของไทย 70 ราย ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพปี 2559

กรมพัฒน์ฯ มอบโล่เชิดชูเกียรติธุรกิจบริการสุขภาพของไทย 70 ราย
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพปี 2559
 
                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน "DBD Quality Health Service Standards 2016" เพื่อมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ จำนวน 70 ราย หวังผลักดันให้สามารถนำพาธุรกิจไปสู่การแข่งขันในระดับสากลได้อย่างเข้มแข็ง และเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการให้แก่ธุรกิจบริการรายอื่นๆ พร้อมเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมพลังในการผลักดันเศรษฐกิจไทย
                   นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า วันนี้ (13 กันยายน 2559) กรมฯ ได้จัดงาน "DBD Quality Health Service Standards 2016" ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 เพื่อมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้ธุรกิจบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากกรมฯ จนสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจจำนวน 70 ราย ประกอบด้วย ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจสปา และธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ
                  นับตั้งแต่กรมฯ เริ่มดำเนินการพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพ เมื่อปี 2553 จนถึงปัจจุบันมีธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาแล้วจำนวน 846 ราย และในจำนวนนี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ จำนวน 284 ราย (ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 75 ราย ธุรกิจสปา 141 ราย และธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ 68 ราย) เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจนี้ได้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจากนี้ไป กรมฯ จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมพัฒนา สร้างโอกาสทางการตลาด และยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจสปา และธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้สามารถบริหารงานอย่างเป็นระบบ สร้างความน่าเชื่อถือ จนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแนวโน้มตลาดที่จะปรับจากภาคการผลิตสินค้าไปสู่ภาคบริการ
                 "การมอบโล่และใบประกาศฯ ในวันนี้ ถือเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จนสามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่การบริหารจัดการที่มีมาตรฐานได้อย่างสง่างาม และขอให้ทุกท่านรักษามาตรฐานคุณภาพ เดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง เป็นตัวแทนที่ดีและ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆ พร้อมพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ก้าวไปสู่สากลในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแล้ว ภายในงานวันนี้ยังมีการเสวนา หัวข้อ "ไขความลับสู่ความสำเร็จ ธุรกิจบริการสุขภาพ" โดยมีผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นต้นแบบและได้รับรางวัล Best Practice ในวันนี้ จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และมุมมองในการดำเนินธุรกิจด้วย ซึ่งกรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมรับงานจะได้รับความรู้และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง เพื่อก้าวสู่มาตรฐานคุณภาพต่อไป"
 
****************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                               ฉบับที่ 114 / 13 กันยายน 2559