กรมพัฒน์ฯ ส่งเสริมธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจที่แข็งแกร่งและรวดเร็ว

กรมพัฒน์ฯ ส่งเสริมธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์
กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจที่แข็งแกร่งและรวดเร็ว
 
                    กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้หลักสูตรสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์เป็นทางลัด สู่ความสำเร็จ โดยดำเนินการแล้ว 18 รุ่น 669 ธุรกิจ มั่นใจ!! ร้อยละ 30 ของผู้ผ่านหลักสูตรจะสามารถใช้ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจให้มีศักยภาพ ขยายธุรกิจไปได้ไกล และสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่อไป
                    นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการสร้างธุรกิจให้แข็งแรง เติบโตแบบก้าวกระโดดหรือขยายเครือข่ายไปทั่วโลกไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เนื่องจากขณะนี้มีกลยุทธ์การตลาดประกอบกับเครื่องมือทางธุรกิจได้พัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้พบทางลัดเพื่อประสบความสำเร็จด้วยตนเองได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญหนึ่งก็คือ 'กลยุทธ์แฟรนไชส์' ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบธุรกิจได้ดำเนินการส่งเสริมให้ธุรกิจเห็นประโยชน์และหันมาใช้กลยุทธ์แฟรนไชส์เป็นเครื่องมือในการขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง
                   อย่างไรก็ตาม การที่จะนำธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องเป็นธุรกิจที่มีการบริหารจัดการที่ดีและต้องมีบุคคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังเป็นจุดอ่อนของ SMEs ไทย กรมฯ จึงให้ความสำคัญต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะด้านการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยจัดการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติในหลักสูตร "สร้างธุรกิจเข้าสู่แฟรนไชส์" (Franchise B2B) ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้น 186 ชั่วโมง โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับเชิงลึก เช่น หลักการและทฤษฏีแฟรนไชส์ การออกแบบธุรกิจและระบบแฟรนไชส์ การวางแผนกลยุทธ์และการสร้างคู่มือในระบบแฟรนไชส์ การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นต้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
                   และเมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 กรมฯ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ผ่านหลักสูตร Franchise B2B ในรุ่นที่ 18 ประจำปี 2559 จำนวน 65 ธุรกิจ แบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ อาหาร/เครื่องดื่ม (34 ธุรกิจ) ค้าปลีก (13 ธุรกิจ) บริการ (13 ธุรกิจ) และการศึกษา (5 ธุรกิจ) ซึ่งขณะนี้มีธุรกิจที่ผ่านหลักสูตรแล้วจำนวนทั้งสิ้นถึง 669 ธุรกิจ กรมฯ คาดว่าหวังว่าธุรกิจเหล่านี้จะสามารถนำองค์ความรู้ไปบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ และเชื่อว่าผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาในหลักสูตรนี้จะสามารถขยายธุรกิจด้วยกลยุทธ์แฟรนไชส์ได้อย่างรวดเร็ว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้แน่นอน ซึ่งกรมฯ พร้อมจะทำหน้าที่พี่เลี้ยง (Mentor) ให้กับภาคธุรกิจได้เดินไปอย่างราบรื่นและแสวงหาสร้างช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีโอกาสนำเสนอและเจรจาธุรกิจในงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
 
**************************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                ฉบับที่ 117 / 20 กันยายน 2559