กรมพัฒน์ฯ พร้อมรองรับนักลงทุนต่างชาติขยายตัวใน 'ปีแห่งการลงทุน'

กรมพัฒน์ฯ พร้อมรองรับนักลงทุนต่างชาติขยายตัวใน 'ปีแห่งการลงทุน'
ทำความเข้าใจธุรกิจต่างชาติ...เตรียมพร้อมเริ่มต้นธุรกิจอย่างไร ไม่ให้เสียเวลา?
และการปฏิบัติตัว 'ก่อน' และ 'หลัง' ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในไทย
 
                     กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญนักลงทุน นักกฎหมายและนักบัญชีซึ่งเป็นผู้ดำเนินการและเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนการประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ในการติดต่อทำธุรกิจ ให้มีความรวดเร็วมากที่สุด ขานรับนโยบายปีแห่งการลงทุนของรัฐบาล เผย...ที่ผ่านมาอนุญาตต่างชาติทำธุรกิจแล้วกว่า 4,699 ราย เงินทุนเข้าประเทศ 268,656 ล้านบาท สร้างงานคนไทย 64,216 คน
                    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับผิดชอบการบริหารการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายกลางเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย ซึ่งนักลงทุนต่างประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเจตนารมณ์และกลไกการบังคับใช้ของกฎหมาย รวมถึงประเภทธุรกิจที่กฎหมายอนุญาตให้นักลงทุนต่างประเทศประกอบการได้ ดังนั้น ในวันที่ 22 กันยายน 2559 จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ธุรกิจต่างด้าว ต้องปฏิบัติอย่างไรในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย" ขึ้น ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเชิญกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ อาทิ นักลงทุน สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย และสำนักงานบัญชี เพื่อรับฟังข้อมูลอันเป็น ข้อควรรู้และข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รวมทั้งวิธีการขออนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าการอบรมครั้งนี้จะส่งผลให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงข้อมูลกระบวนการทางกฎหมายและประเภทธุรกิจตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนต่อนักลงทุน อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศด้านการให้บริการทางธุรกิจที่ฉับไวในสายตานักลงทุนต่างชาติ และเป็นประเทศ ที่น่าลงทุน เนื่องจากสะดวกและง่ายต่อการทำธุรกิจตามแผนการจัดอันดับ Ease of Doing Business ของธนาคารโลก
                    โดยที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ปี พ.ศ. 2559 เป็น 'ปีแห่งการลงทุน' ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน การรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้น จึงดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเตรียมความพร้อมให้แก่นักลงทุนต่างประเทศเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล โดย การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ การปฏิบัติตามกฎหมายและการเข้าถึงแหล่งข้อมูล รวมทั้ง focal point ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการได้อย่างฉับไว สำหรับการลงทุนการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะมีการขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบันมี 'นักลงทุนจากต่างชาติที่ได้รับอนุญาต' ให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 4,699 ราย ซึ่งนำเงินลงทุนเข้ามาใช้ประกอบธุรกิจ จำนวน 268,656 ล้านบาท และส่งเสริมการจ้างงานคนไทย 64,216 คน โดย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ เป็นนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าว พ.ศ.2542 มากที่สุดตามลำดับ ทั้งนี้ นักธุรกิจต่างชาติที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4420, 0 2547 4425-6 อีเมล์ foreign@dbd.go.th
 
 **************************************************
ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                                                                   ฉบับที่ 118 / 22 กันยายน 2559