กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีผู้ร้องเรียนฟ้องร้อง 'หุ้นหาย' และ 'ถูกขีดออกจากกรรมการ'

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชี้แจงข้อเท็จจริง 
กรณีผู้ร้องเรียนฟ้องร้อง 'หุ้นหาย' และ 'ถูกขีดออกจากกรรมการ'
 
                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชี้แจงกรณีนางเทียมจันทร์ หรือนางปัณพร หาญละคร ที่ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน กรณีหุ้นของตนหายออกจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และหลุดพ้นจากการเป็นกรรมการในบริษัท แดนไทย แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งตนไม่ได้รู้เห็น โดยการยื่นขอเปลี่ยนแปลงกรรมการ หากมีข้อโต้แย้งจากผู้เกี่ยวข้อง กรมฯ มีอำนาจตามกฎหมายที่จะสืบหาข้อมูล และถ้าพบว่าไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขหรือเพิกถอนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนั้นได้ทันที ส่วนกรณีหุ้นหายนับเป็นเรื่องภายในบริษัท กรมฯ มีหน้าที่รับแจ้งการจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยไม่ได้เป็นการรับจดทะเบียนตามกฎหมาย ผู้โต้แย้งจึงต้องเจรจากับทางบริษัทเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน
                      นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏในข่าวทางสื่อหนังสือพิมพ์ กรณีนางเทียมจันทร์ หาญละคร (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นนางปัณพร หาญละคร) ได้เดินทางมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ที่ผ่านมาว่า หุ้นที่ตนถืออยู่ ได้หายไปจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจำนวน 10,195 หุ้น โดยตนไม่ได้โอนหุ้นดังกล่าวให้กับผู้อื่นแต่อย่างใดพร้อมกับถูกเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนให้ออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท แดนไทย แลนด์ แอนด์ พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด กรณีนี้ได้อ้างถึงคำพิพากษาของศาลอาญา ซึ่งตัดสินคดีถึงที่สุดให้โอนหุ้นกลับคืนเป็นของตน แต่เมื่อมาแจ้งต่อนายทะเบียนของกรมฯ แล้วได้ทราบข้อมูลว่าไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับนางเทียมจันทร์ จึงขอชี้แจงว่า ที่ผ่านมานายทะเบียนได้รับเรื่องร้องเรียนข้างต้นเพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและดำเนินการแสวงหาข้อมูลที่แท้จริงอย่างรอบด้าน รอบคอบ โดยใช้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้อำนาจของกรมฯ เพื่อนำมาประกอบกับข้อมูลตามคำขอจดทะเบียนและคำร้องของนางเทียมจันทร์ เนื่องจากกรณีนี้มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลในหลายด้าน กรมฯ จึงต้องมีความระมัดระวังในการพิจารณา ซึ่งในขณะนี้ กำลังดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงให้ปรากฏประกอบกับเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูล โดยขอยืนยันว่ากรมฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบ ถูกต้อง และเป็นธรรม คาดว่าจะสามารถสรุปผลการพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2559 นี้
 
*******************************************************
ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ                                                                                                ฉบับที่ 120 / 1-3 ตุลาคม 2559
 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5155
หมายเลขโทรสาร 0 2547 5153