ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน (วันที่ 28 กันยายน 2559)

 
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
ที่ (ถ) 197/2559
เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน
 ......................................
 
                         ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้
มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว นายทะเบียนจึงมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วน
บริษัทเพื่อสอบถามว่ายังทำการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่ ตามความในมาตรา 1273/1
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ปรากฏว่ามิได้รับคำตอบหรือได้รับคำตอบว่ามิได้ทำการค้าขายหรือ
ประกอบการงานแล้ว
 
                         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร จึงมีคำสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วน
บริษัทดังกล่าวข้างต้นออกจากทะเบียน
 
                         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                                                           สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559
 
 
พรทิพย์ สังข์ศรีแก้ว
(นางพรทิพย์ สังข์ศรีแก้ว)
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร