ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ต่อ)


ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ ลช. 1 คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช. 2 รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
- หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)
- แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่(กรณีแก้ไขที่ตั้งสำนักงานผู้ชำระบัญชี)
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน : เสร็จการชำระบัญชีบ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- คำแนะนำ
แบบ ลช. 1 คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช. 3 รายการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช. 5 รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
แบบ ลช. 6 รายละเอียดสมุดบัญชีพร้อมเอกสารทั้งหลาย ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
- หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วน)
- แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
 

*หมายเหตุ การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์