กรมพัฒน์ฯ พร้อมให้บริการ รองรับร้านทองเข้าสู่ระบบนิติบุคคล

กรมพัฒน์ฯ พร้อมให้บริการ รองรับร้านทองเข้าสู่ระบบนิติบุคคล
 
               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อ้าแขนเตรียมรับจดทะเบียนร้านทองเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลนิติบุคคล ตามแนวทางของกรมสรรพากรที่ต้องการส่งเสริมและผลักดันให้ร้านค้าทองจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล โดยจะยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ให้แก่บุคคลธรรมดาที่โอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินใด ๆ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560 โดยขณะนี้มีผู้ประกอบกิจการร้านค้าทองกว่า 7,500 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจ ในรูปแบบของบุคคลธรรมดา มีเพียง 3,520 ราย ที่ประกอบกิจการในรูปแบบของนิติบุคคล
                นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด กำกับดูแลธุรกิจให้ดำเนินกิจการเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน และมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจ ซึ่งกรมฯ มีความพร้อมในการนำ ผู้ประกอบธุรกิจร้านทองและผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ เข้าสู่ระบบนิติบุคคล ตั้งแต่การให้คำแนะนำและรับคำขอ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือสำหรับนิติบุคคลตั้งใหม่ เพื่อให้ความรู้ และคำแนะนำแก่หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อเป็น นิติบุคคลแล้ว เช่น การจัดทำบัญชี งบการเงิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งจัดให้มีการฝึกอบรม บ่มเพาะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เสริมสร้างทักษะ วิธีคิด และสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพที่สามารถบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจและองค์กรต่อไป
                "การดำเนินธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ทั้งในด้านความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจต่อสายตาบุคคลภายนอก คู่ค้า นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ องค์กรมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการระดมความคิดและมุมมองที่หลากหลายในการดำเนินกิจการ รวมถึงประโยชน์ในด้านการระดมทุนจากผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งหากธุรกิจร้านทองทั้งหมดที่มีอยู่ ณ ขณะนี้มีความประสงค์จะเข้าสู่ระบบนิติบุคคล ทางกรมฯ ยินดีและพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้คำแนะนำ ณ ส่วนพัฒนาการจดทะเบียน กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2547 4431"
 
****************************************
ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ                                                                                                      ฉบับที่ 141 / 17-19 ธันวาคม 2559