กรมพัฒน์ฯ กางแผนจัด Workshop สอนเทคนิคส่งงบการเงินทาง DBD e-filing ฟรี!! ต้อนรับปีใหม่

กรมพัฒน์ฯ กางแผนจัด Workshop
สอนเทคนิคส่งงบการเงินทาง DBD e-filing ฟรี!! ต้อนรับปีใหม่
 
                           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กางแผนจัดอบรม (Workshop) หลักสูตร "เทคนิคการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing ได้อย่างถูกต้อง" ให้แก่นิติบุคคล ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกว่า 1,600 ราย ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 และอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจในการนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2559
                          นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความพร้อมในการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2560 กรมฯได้กำหนดแผนการจัดอบรม (Workshop) หลักสูตร "เทคนิคการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing ได้อย่างถูกต้อง" ให้แก่ผู้ที่ต้องนำส่งงบการเงิน โดยผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2559 2) การเลือกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ รหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ในระบบ DBD e-filing 3) การเลือกรูปแบบงบกำไรขาดทุน ตามประกาศรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 และ 4) เทคนิคการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ได้เปิดรับสมัครแล้วทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th/ บริการออนไลน์/ งานส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ/ สมัครอบรมออนไลน์ โดยจะจัดอบรมระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ ห้อง EDI ชั้น 3 อาคารมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ โดยกำหนดวันอบรมไว้ ดังนี้
                                 - วันที่ 9, 11, 16 และ 31 มกราคม 2560
                                 - วันที่ 16, 21, 24 และ 28 กุมภาพันธ์ 2560
                                 - วันที่ 7, 9, 14, 17, 21 - 24 และ 28 - 31 มีนาคม 2560
 
                         "กรมฯ ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้นิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2559 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งจะต้องนำส่งงบการเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จากสถิติข้อมูลการนำส่งงบการเงินเมื่อปีที่ผ่านมา มีนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงินทั้งสิ้นจำนวน 473,034 ราย แบ่งเป็นนำส่งด้วยระบบ DBD e-Filing จำนวน 362,651 ราย (คิดเป็น 77%) และนำส่งในรูปแบบกระดาษจำนวน 110,383 ราย (คิดเป็น 23%) โดยในปี 2560 นี้ กรมฯ ตั้งเป้าว่านิติบุคคลทุกรายทั่วประเทศจะนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DBD e-filing อย่างเต็มรูปแบบ 100%"
                          การนำส่งงบการเงินด้วยระบบ DBD e-Filing จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์สามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านการเงินของผู้ประกอบการผ่านการให้บริการและการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ เพื่อพิจารณาสินเชื่อทางธุรกิจได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาประเทศ ซึ่งระบบ e-Filing จะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการค้าให้มีความเข้มแข็งทัดเทียมระดับสากล
                          ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Work Shop DBD e-filing มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ภาคธุรกิจ จนสามารถนำส่งงบการเงินได้ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อีกด้วย
                          กรมฯ จึงขอเชิญชวนนิติบุคคลสมัครเข้ารับการอบรมตามที่กำหนดไว้ในปี 25560 เพื่อให้นำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบ 100% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4376-78, 0 2547 4385, 0 2547 4390-91 หรือ สายด่วน 1570
 
****************************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                                                            ฉบับที่ 144 / 31 ธันวาคม 2559