พาณิชย์ ร่วมมือธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย วางแนวทางการพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

พาณิชย์' ร่วมมือธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย
วางแนวทางการพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 
                  กระทรวงพาณิชย์ จับมือ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย วางแนวทางการพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมเป็นเครื่องมือในการดูแลค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
                  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560) ได้เป็นประธานการประชุมหารือ "แนวทางการส่งเสริมธุรกิจค้าส่งค้าปลีก" ร่วมกับ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์) และผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 10 ราย อาทิ บจ. ส.สรรพกิจค้าส่ง (กรุงเทพฯ) บจ.สามัคยานุสรณ์ กรุ๊ป (นนทบุรี) หจก.ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์(จ.สิงห์บุรี) และ บจ.กรชัยสหพัฒน (จ.ราชบุรี)"
                  ประเด็นการประชุมหารือหลักๆ คือ การระดมความคิดเห็นความต้องการของผู้ประกอบการ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อแนวทางการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของไทยด้วย ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความมั่นคง
                  ปัจจุบัน "ร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ" มีจำนวนทั้งสิ้น 114 ร้านค้า 545 สาขา ครอบคลุม 65 จังหวัด ซึ่งพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับร้านค้าปลีกโชวห่วยที่เป็นเครือข่ายกันอยู่ 19,200 ร้าน และในปี 2560 กระทรวงฯ มีเป้าหมายที่จะขยายร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 30 ร้านค้า ซึ่งสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับร้านค้าปลีกโชวห่วยเครือข่ายเพิ่มเติมได้อีก 6,000 ร้านค้า ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชน
                 ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง มีอัตราการจ้างงานสูง คิดเป็นร้อยละ 27.5 หรือ ประมาณ 2.9 ล้านคน ของการจ้างงานทั้งประเทศ ซึ่งเป็นลำดับที่ 2 รองจากภาคบริการ และมีมูลค่าซื้อขายรวม 1.83 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของ GDP ซึ่งเป็นอันดับ 3 รองจากภาคบริการ (ร้อยละ 32.6) และ ภาคการผลิต (ร้อยละ 27.7)
 
************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                           ฉบับที่ 10 / วันที่ 19 มกราคม 2560