พาณิชย์ ประสานพันธมิตรภาคเอกชน กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

พาณิชย์ ประสานพันธมิตรภาคเอกชน กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ครอบคลุมทั้งประชาชน และผู้ประกอบธุรกิจ
พร้อมจับมือสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทยช่วยเหลือผู้ประกอบการโชวห่วยในพื้นที่
 
                    กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประสานหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนทั้งสถาบันการเงิน ผู้ผลิต-คอนซูเมอร์โปรดักส์ขนาดใหญ่ กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ครอบคลุมทั้งในส่วนของประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมจับมือสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทยช่วยเหลือผู้ประกอบการโชวห่วยในพื้นที่ทั้งรายเล็กรายใหญ่ ตอกย้ำพื้นฐานคนไทย...มีน้ำใจ..ไม่ทิ้งกัน
                    นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประสานหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อกำหนดและหามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ให้ครอบคลุมทั้งภาคประชาชน และภาคธุรกิจ พร้อมทั้ง ให้ร่วมมือกับสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทยช่วยเหลือผู้ประกอบการโชวห่วยในพื้นที่ทั้งรายเล็กรายใหญ่อย่างเต็มที่ เนื่องจากร้านโชวห่วยมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด เป็นแหล่งกระจายสินค้าสู่ชุมชน และมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง"
                    "ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ร่วมกับ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้บริหารธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่ประสบปัญหาอุทกภัย บริษัทผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่าย อาทิ บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด รวมทั้ง สถาบันการเงิน อาทิ SMEs Bank ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารทหารไทย โดยที่ประชุมได้สรุปมาตรการการช่วยเหลือเยียวยา ทั้งในส่วนของภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และธุรกิจโชวห่วย ดังนี้
                    มาตรการการช่วยเหลือภาคประชาชน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่าย ส่งสินค้าราคาพิเศษสู่มือประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกที่กระทรวงพาณิชย์ให้การส่งเสริมในพื้นที่ภาคใต้
                    มาตรการการช่วยเหลือภาคธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันการเงิน เน้นความช่วยเหลือด้านการเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจผ่านมาตรการของธนาคารพันธมิตร ได้แก่ - ธนาคารกรุงเทพ ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระเงิน ปรับลดอัตราดอกเบี้ย และอนุมัติวงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
                            - ธนาคารกสิกรไทย พักชำระเงินต้น 12 เดือน ลดยอดและขยายเวลาผ่อนชำระ
                            - ธนาคารทหารไทย พักชำระดอกเบี้ย 6 เดือน หรือพักชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 3 เดือน
                            - SMEs Bank อนุมัติวงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยไม่เกิน MLR ระยะเวลาชำระ 5 ปี เพื่อใช้ในการปรับปรุง ฟื้นฟู และหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
                    มาตรการการช่วยเหลือธุรกิจโชวห่วย
                            - กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะจัดทีมงานลงพื้นที่ช่วยเหลือในการจัดร้านค้าและปรับภาพลักษณ์ร้านโชวห่วยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภาคใต้ โดยมีเป้าหมาย 200 ร้านค้า
                            - กระทรวงพาณิชย์ เจรจาให้ซัพพลายเออร์ เช่น บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ขยายเวลาชำระหนี้ค่าสินค้าจากปกติ 30-45 วัน เป็น 75-90 วัน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ และรับเก็บคืนสินค้าที่เสียหายจากน้ำท่วม
                    นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาตรการบรรเทาความเดือนร้อนผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้ง จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
                           - ผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหาย ให้สามารถยื่นล่าช้าและสามารถใช้เป็นหลักฐานกรณีถูกเรียกตรวจบัญชีได้ ทั้งนี้ ธุรกิจสามารถแจ้งบัญชีและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) ได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th
                           - ผ่อนผันการยื่นงบการเงินประจำปีของธุรกิจที่มีหน้าที่ต้องยื่นในช่วงที่เกิดอุทกภัยระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ให้สามารถยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดได้
                           - ผ่อนผันการยื่นจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ต้องยื่นจดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ให้สามารถยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดได้
                           - จัดตั้งศูนย์บริการรับจดทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ
                     ทั้งนี้ ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ทั้งในส่วนของประชาชน ภาคธุรกิจ และธุรกิจโชวห่วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือฯ ได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5986 หรือ สายด่วน 1570
 
*******************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                          ฉบับที่ 11 / วันที่ 20 มกราคม 2560