พาณิชย์มอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีใช้มาตรฐาน ISO สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

พาณิชย์มอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี
ใช้มาตรฐาน ISO สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน
 
                   กระทรวงพาณิชย์ มอบหนังสือรับรองคุณภาพให้สำนักงานบัญชีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน ISO เป็นแนวทางกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อยกระดับคุณภาพสำนักงานบัญชีไทยให้มีความแข็งแกร่ง สามารถแข่งขันได้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
                   นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระบบบัญชีมีความสำคัญต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีสามารถบอกถึงความน่าเชื่อถือของธุรกิจด้านบริหารจัดการ และสะท้อนถึงความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ ปัจจุบันการบริการจัดทำบัญชีผ่านสำนักงานบัญชีได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นจากผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ซึ่งขณะนี้มีสำนักงานบัญชีที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จำนวน 142 ราย แบ่งเป็นส่วนกลางจำนวน 83 ราย และส่วนภูมิภาคจำนวน 59 ราย
                  กรมฯ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมพัฒนาด้านการจัดทำบัญชีของภาคธุรกิจ เห็นความสำคัญของการจัดทำระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพธุรกิจสำนักงานบัญชีไทยให้มีความแข็งแกร่ง มีมาตรฐาน และสามารถแข่งขันในระดับสากล โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย "ประเทศไทย 4.0" ภายใต้แนวคิด Creative Thailand
                  โดยในปีนี้กรมฯ กำหนดจัดพิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพให้สำนักงานบัญชีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพในวันที่ 30 มกราคม 2560 โดยมีสำนักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองให้เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรมฯ จำนวน 15 ราย สำหรับสำนักงานบัญชีฯ ที่ผ่านการรับรองจะได้รับการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จัก เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเป็นต้นแบบให้สำนักงานบัญชีที่ต้องการพัฒนาศักยภาพให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมฯ กำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์การคัดเลือกในครั้งนี้กรมฯ ได้นำมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาเป็นแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะสามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพให้สำนักงานบัญชีของไทยมีความน่าเชื่อถือและเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นตามลำดับ
                  นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2560 กรมฯ กำหนดจัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) หลักสูตร "พัฒนานักบัญชีอาเซียนสู่ตลาดการค้าชายแดน" ภายใต้โครงการ "เชื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพสู่ CLMV" ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือในรูปแบบของพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างสำนักงานบัญชีไทยและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยการสัมมนาดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของทั้งสองประเทศมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสนับสนุน สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง
                  สำหรับสำนักงานบัญชีที่ประสงค์จะขอรับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำได้ที่ ส่วนส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5981, 0 2547 4414 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
 ********************************
ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                                                                                    ฉบับที่ 14 / วันที่ 30 มกราคม 2560