พาณิชย์' แจง เพล์ออล กรุ๊ป ไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พาณิชย์' แจง เพล์ออล กรุ๊ป ไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ยืนยัน ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซของไทยยังคงเข้มแข็ง
เตือน!! ผู้ให้บริการชำระเงินทางออนไลน์ต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. ก่อน
 
                         พาณิชย์' แจง กรณีของ เพล์ออล กรุ๊ป ไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ยืนยัน...ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซของไทยยังคงเข้มแข็งและไปต่อได้อีกไกล เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมธุรกิจที่ชัดเจน พร้อมเตือน!!! ผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซไทย หากต้องการเป็นผู้รับชำระเงินทางออนไลน์ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
                         นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "จากกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร้องทุกข์ บริษัท เพลย์ออล กรุ๊ป จำกัด ว่าประกอบธุรกิจให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อี-มันนี่) โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การส่งเสริมการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-คอมเมิร์ซ) ของประเทศไทยนั้น"
                         "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอชี้แจงว่า ธุรกิจ อี-มันนี่ เป็นธุรกิจบริการชำระเงินทางออนไลน์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และเป็นธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนให้มีการใช้อี-คอมเมิร์ซ ได้อย่างสะดวก สมบูรณ์ ครบวงจร และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูล ณ ปัจจุบัน พบว่า ผู้ซื้อสินค้าทางออนไลน์ และผู้ประกอบธุรกิจอี-คอมเมิร์ซของไทยส่วนใหญ่ยังใช้บริการการชำระเงินผ่านช่องทางออฟไลน์ เช่น การโอนเงินผ่านทางธนาคาร หรือ การเก็บเงินปลายทาง ซึ่งการที่ บจ.เพลย์ออล กรุ๊ป ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกของ เพย์ออล กรุ๊ป โดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการชำระเงินทางออนไลน์ หรือ อีมันนี่ ในประเทศไทย ยังคงมีจำนวน 30 ราย ให้คนที่ทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเลือกใช้ได้"
                        "ส่วนในกรณีที่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การส่งเสริมการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยหรือไม่นั้น กรมฯ ขอชี้แจงว่า กรณีของ บจ.เพลย์ออล กรุ๊ป จะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการการส่งเสริมธุรกิจอี-คอมเมิร์ซที่ชัดเจน เช่น การอบรมบ่มเพาะให้ความรู้เพื่อสร้างผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซรายใหม่ การยกระดับมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจอี-คอมเมิร์ซด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง DBD Registered และ DBD Verified และการเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ ด้วยการจัดงาน Thailand e-Commerce Day มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ (Thailand Online Mega Sale) และการประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น (Best e-Commerce Award)"
                       "นอกจากนี้ กรมฯ ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ เช่น สพธอ. อย่างใกล้ชิด โดยได้ร่วมกันกำหนดมาตรการการส่งเสริมธุรกิจอี-คอมเมิร์ซไทยที่เป็นรูปธรรม รวมถึง การให้คำปรึกษาธุรกิจอี-คอมเมิร์ซแก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อให้สามารถก้าวสู่ตลาดระดับสากลได้"
                       ทั้งนี้ ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน อี-มันนี่ในประเทศไทย มีบริการที่แยกตามการขออนุญาตจาก ธปท. 3 ประเภท คือ
                       1. บัญชี ก.ให้บริการเฉพาะของนิติบุคคลรายเดียว มีความเสี่ยงจำกัด เช่น บัตรเติมเงินศูนย์อาหาร กฎหมายยกเว้นให้ไม่ต้องขออนุญาต โดยต้องแจ้งให้ธปท.ทราบเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการ จำนวน 1 ราย
                       2. บัญชี ข. เป็นบริการอีมันนี่ที่ซื้อสินค้าของนิติบุคคลหลายราย สินค้าหลายประเภทแต่ยังจำกัด เช่น บัตรรถไฟฟ้า โดยต้องขึ้นทะเบียนกับ ธปท. ก่อนให้บริการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการ จำนวน 7 ราย
                       3. บัญชี ค. ที่ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท และเงินที่ประชาชนเติมมาต้องห้ามนำไปใช้อย่างอื่น ต้องฝากธนาคารไว้เท่านั้น เพื่อจะให้บริการภายใต้นิติบุคคลหลายหลายและสามารถซื้อสินค้าได้หลายประเภทภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและให้บริการเดียวกัน เช่น เอ็มเพย์, บัตรแรบบิท เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 22 ราย
                       ซึ่งกรณีของ เพย์ออล เป็นแอพลิเคชั่น ของ บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีข้อมูลนิติบุคคล ดังนี้
                           - จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
                           - ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท
                           - กรรมการบริษัท จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
                              1. นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์
                              2. นายภูมิพัฒน์ ประเสริฐวิทย์
                              3. นายธเนศ จัดวาพรวนิช
                              4. นางสุภัสฐิณี ศรีสะอาด
                              5. นายชนะศักดิ์ ศรีสอาด
                           - อำนาจกรรมการ : นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ นายธเนศ จัดวาพรวนิช นายภูมิพัฒน์ ประเสริฐวิทย์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
                           - ที่ตั้ง : 230 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ - การส่งงบการเงิน : บริษัทขาดส่งงบการเงินปี 2558 ซึ่งกรมฯ อยู่ระหว่างการแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
                           - จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้รับเครื่องหมาย DBD Registered
                              เว็บไซต์ www.payallgroup.com    เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558
                              Application : Payall เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
                   
                     กรมฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบและประสานข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำผิดจริง กรมฯ จะดำเนินการเพิกถอนเครื่องหมาย DBD Registered ต่อไป
 
****************************
 ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                              ฉบับที่ 22 / วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560