ก.พ.60 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 26 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 370 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 513 คน

ก.พ.60 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 26 ราย
มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 370 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 513 คน
 
                    นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 26 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเยอรมนี ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 370 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 513 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ และองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน
 
                   สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่
                  1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 5 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 54 ล้านบาท ได้แก่ บริการทางบัญชี บริการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและโรงงานบางส่วนพร้อมสาธารณูปโภค บริการให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบกระบวนการผลิต การพัฒนาระบบการทำงานและคุณภาพซอฟต์แวร์ บริการให้ใช้ช่วงสิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับคาดการณ์และวางแผนการจราจรผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบริการทดสอบการทำงานของเกม ทำการตลาดและส่งเสริมการขายหรือการให้บริการเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart phone)โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิ้น
                 2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า และคู่ค้า จำนวน 8 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 151 ล้านบาท ได้แก่ บริการรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ รวมทั้งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บริการทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานยานยนต์และชิ้นส่วน บริการทดสอบคุณสมบัติและคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์และเครื่องจักรบริการติดตั้งซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องผสมอาหารบริการให้ใช้ช่วงสิทธิโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต่างๆ บริการให้เช่าเครื่องเคลือบระบบดิจิตอล โดยใช้เทคโนโลยีสปอตยูวีแบบ 3 มิติ และบริการด้านการตลาดและส่งเสริมการขายสินค้าโดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเยอรมนี
                 3. ธุรกิจบริการเป็นสำนักผู้แทนจำนวน 3 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 9 ล้านบาท เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจการลงทุนให้สำนักงานใหญ่ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และอิตาลี
                 4. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐ / คู่สัญญาเอกชน จำนวน 4 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 88 ล้านบาท ได้แก่ บริการซ่อมบำรุงรักษาขบวนรถไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง บริการออกแบบจัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบเครื่องจักรและระบบการทำงานต่าง ๆ สำหรับโครงการก่อสร้างสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติบริการควบคุมและดูแลระบบการทำงานของเรือเดินสมุทรที่ใช้สำหรับลากจูงและขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี และสิงคโปร์
                 5. ธุรกิจนายหน้า / ค้าปลีก / ค้าส่ง จำนวน 6ราย มีเงินลงทุนจำนวน68 ล้านบาท ได้แก่ นายหน้าในการจัดหาผู้รับบริการสินเชื่อเพื่อการเช่าแบบลีสซิ่งรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (BIG BIKE) การค้าปลีกรถยนต์ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ การค้าปลีกสินค้าประเภท ตัวช่วยกรองเพอร์ไลต์ การค้าส่งแผงวงจรไฟฟ้า การค้าส่งสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์สำเร็จรูปโดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย และออสเตรเลีย
                 การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น วิทยาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีการใช้งานซอฟแวร์ที่ทำงานด้วยเทคโนโลยี Cloud computing การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำงานและการพัฒนาเกมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart phone) วิทยาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับหลักการและหน้าที่การทำงานของเครื่องเคลือบระบบดิจิตอล โดยใช้เทคโนโลยีสปอตยูวีแบบ 3 มิติ วิทยาการเฉพาะด้านการใช้เครื่องมือเพื่อทดสอบค่ามาตรฐานมลพิษและการวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ เทคนิคการติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ การอบสีและทำสีรถยนต์ และการสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัยและวิศวกรรมอาหาร ให้แก่ สถาบันการศึกษา ภายใต้โครงการ EHEDG Thailand (European Hygienic Equipment Design Group Thailand)
                ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 73 ในขณะที่เงินลงทุนลดลง 67 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 15 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง จำนวน 6 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 18 ในขณะที่มีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 205 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 124 เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการออกแบบ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบเครื่องจักร และระบบการทำงานต่าง ๆ สำหรับโครงการก่อสร้างสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลวส่วนขยาย ขนาด 1.5 ล้านตันต่อปี ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
                 อนึ่ง ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 41 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 807 ล้านบาท ขณะที่ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 คนต่างด้าวได้รับอนุญาต จำนวน 63 ราย และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,242 ล้านบาท ซึ่งในปี 2559 ทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม) คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 352 ราย และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 7,443 ล้านบาท
 
*********************
ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                                                                         ฉบับที่ 29 / 6 มีนาคม 2560