e-Payment Portal of Government

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชุมร่วมกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เรื่อง "การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระเงินค่าบริการ" ภายใต้โครงการระบบการรับชำระเงินกลาง
ของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับเกียรติให้เป็นหน่วยงาน
นำร่องโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560