พูดอย่างไร ให้จับใจผู้ฟัง

นายประชา วีระชาติกุล เลขานุการกรม และนางสาวสุภารัตน์ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้อำนวยการกองข้อมูลธุรกิจ
เข้าร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ "พูดอย่างไร ให้จับใจผู้ฟัง"  ภายใต้องค์ความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยคุณอภิสรา เกิดชูชื่น ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560