พาณิชย์ปั้น 'ค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ' แนะทางลัดทำธุรกิจยุค 4.0

พาณิชย์ปั้น 'ค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ' แนะทางลัดทำธุรกิจยุค 4.0
 
                         พาณิชย์เตรียมปั้นร้านค้าส่งค้าปลีก 'รายใหม่' ทั่วประเทศ ดึงร้านค้าต้นแบบเผยกลยุทธ์และถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จ พร้อมประเมินศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ
                         นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า การเปิดตลาดเสรีการค้าและบริการ ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนเป็นไปอย่างเสรีในกลุ่มอาเซียน ส่งผลให้ธุรกิจในประเทศไทยมีแนวโน้มการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีภาวะการแข่งขันสูงขึ้นทั้งในประเทศและแนวชายแดน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานคุณภาพ เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน
                         เนื่องจากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกถือเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจภูมิภาค และเป็นกลไกสำคัญของการขยายตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าเกษตรในท้องถิ่น รวมถึงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วย ปัจจุบันมีร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ ภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ จำนวน 114 ร้านค้าทั่วประเทศ และในจำนวนนี้มีร้านค้าปลีกโชห่วยเครือข่ายมากกว่า 20,000 ร้าน
                         ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยในปี 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังเดินหน้าพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกแบบเข้มข้นทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้มีมาตรฐานคุณภาพ ให้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบและเครื่องมือต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสในการขาย นอกจากนี้ยังมีการตรวจประเมินศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแนะนำเทคนิคต่างๆ ในการประกอบธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ
                         ทั้งนี้ กรมฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบรายใหม่ให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว และสามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านและชายแดนที่มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเป็นจำนวนมาก โดยกรมฯ กำหนดลงพื้นที่เพื่อเปิดตัวโครงการ 4 ครั้ง 4 ภูมิภาคภายในเดือนมีนาคม เพื่อเชิญชวนร้านค้าส่งค้าปลีกเข้าสู่กระบวนพัฒนาแบบเข้มข้น พร้อมเจาะลึก ด้านการพัฒนาและวางระบบการบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ซึ่งพิษณุโลกเป็นจังหวัดแรกและจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา
                          สำหรับผู้ประกอบการที่พลาดโอกาสเข้าร่วมโครงการในครั้งแรกสามารถสมัครเข้าร่วมใน 3 พื้นที่ คือ จ.นครราชสีมา จ.สงขลา และกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5986, โทรสาร 0 2547 5957 e-mail : bizpromotion.dbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                   ฉบับที่ 36 / 20 มีนาคม 2560