สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
(Young & Smart Accountants) ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่
21 มีนาคม 2560 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี เข้าอบรม จำนวน 283 คน จากสถาบันการศึกษา จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
1.มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก สระบุรี 2.มหาวิทายาลัยเกริก กรุงเทพฯ 3.วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก สมุทรปราการ
4.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ 5.มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯ 6.มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 7.มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ