เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับประธานเครือข่ายธุรกิจ
Moc Biz Club เรื่อง "การพัฒนาสู่ Thailand 4.0 ด้วยการขับเคลื่อนจาก New Generation" โดยมีนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560