SMEs Networking Thailand 4.0

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"SMEs Networking Thailand 4.0" เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ให้การส่งเสริมพัฒนา และขยายผลอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุน
ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560