คณะอาจารย์และนักศึกษาม.นราธิวาสราชนครินทร์ ศึกษาดูงานกรมฯ

นางอารีพร จงวัฒนานุกูล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ศึกษาดูงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560