แนวทางความร่วมมือเชื่อมโยงบริการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเชื่อมโยง
บริการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 29 หน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจดทะเบียน
จดแจ้ง และขออนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจ รวมทั้งสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงบริการเริ่มต้นประกอบธุรกิจระหว่างหน่วยงาน
โดยมีนายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560