การปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูปประสิทธิภาพภาครัฐ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  และนายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมเป็นวิทยากร
ชี้แจงด้านการเริ่มต้นธุรกิจและด้านการขอสินเชื่อ ในการประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างการรับรู้ในการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สำหรับการประกอบธุรกิจ ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560