กรมพัฒน์ฯ เจาะลึกให้คำปรึกษาสมาคมการค้าตั้งใหม่ 32 แห่ง

กรมพัฒน์ฯ เจาะลึกให้คำปรึกษาสมาคมการค้าตั้งใหม่ 32 แห่ง
ชู "เก่ง"และ "ดี" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศก้าวไปข้างหน้าร่วมกับภาครัฐ
 
                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแบบเจาะลึกแก่สมาคมการค้าตั้งใหม่ 32 แห่ง เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางการพัฒนาสมาคมการค้า กับนายกสมาคมการค้าและกรรมการสมาคมการค้า เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาสมาคมการค้า มุ่งให้สมาคมการค้าทั้ง "เก่ง" และ "ดี" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศก้าวไปข้างหน้าร่วมกับภาครัฐ
                  นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ในปี 2560 นี้ กรมฯ วางแผนลงให้คำปรึกษาแนะนำแบบเจาะลึกแก่สมาคมการค้าตั้งใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 32 สมาคม ณ สถานที่ตั้งสมาคมการค้า จากสมาคมการค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศในปี 2559 จำนวน 59 สมาคม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 ได้อย่างถูกต้อง กระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกสมาคมฯ พร้อมทั้งเชิญชวนให้สมาคมการค้าเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง"
                 หัวใจหลักของการลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมเยียนสมาคมการค้าตั้งใหม่ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายฯ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา-อุปสรรคการดำเนินงานของสมาคมการค้าจากนายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ รวมถึงสิ่งที่สมาคมฯ จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า โดยกรมฯ จะรวบรวมความเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้รับมากำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาสมาคมการค้าและต่อยอดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวมต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของสมาคมการค้าตั้งใหม่ในส่วนภูมิภาค กรมฯ จะลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้วยเช่นกัน ซึ่งจะดำเนินการในระยะต่อไป
                 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการส่งเสริมและร่วมพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้ามาอย่างต่อเนื่อง "จากที่เก่งอยู่แล้วให้เก่งขึ้นไปอีก และจากที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีก" ภายใต้แนวทาง "เก่งและดี" คือ เก่ง : เสริมความเก่งด้วยความแข็งแกร่ง มุ่งเน้นพัฒนาการบริหารจัดการสมาคมการค้าตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และสร้างเครือข่ายสมาคมการค้าตามกลุ่มคลัสเตอร์ หรือ ซัพพลายเชน เพื่อสร้างพันธมิตรในการทำธุรกิจร่วมกัน และ ดี : สร้างความน่าเชื่อถือ กำกับดูแลและตรวจสอบให้สมาคมการค้าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสมาคมการค้า เน้นดำเนินการแบบเชิงรุก คือ การตรวจเยี่ยมสมาคมการค้า ให้คำแนะนำ รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานของสมาคมการค้า
                  ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) ประเทศไทยมีสมาคมการค้าจำนวนทั้งสิ้น 2,798 สมาคม โดยกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาของกระทรวงฯ เป็นสมาคมการค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีอยู่ 853 สมาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5970 หรือสายด่วน 1570
 
**************************************
ที่มา : กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ                                                                                                      ฉบับที่ 38 / 24 มีนาคม 2560