พาณิชย์ฯ จับมือ ก.พ.ร. และ ธนาคารโลก แจงความคืบหน้าการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจด้านการเริ่มต้นธุรกิจของไทย

พาณิชย์ฯ จับมือ ก.พ.ร. และ ธนาคารโลก
แจงความคืบหน้าการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจด้านการเริ่มต้นธุรกิจของไทย
คาด!!! ปี 2018 อันดับประเทศไทยจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดด
พร้อม..เตรียมเปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 เมษายน นี้
 
                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จับมือ สำนักงาน ก.พ.ร. และธนาคารโลก แจงความคืบหน้าการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) ของไทยแก่สำนักงานบัญชีและสำนักงานกฎหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสอดรับกับแบบสำรวจความคิดเห็นของธนาคารโลก คาด!!! ปี 2018 อันดับของประเทศไทยจะดีขึ้นกว่าเดิมแบบก้าวกระโดด ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 18 เมษายน '60 นี้
                  นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ในวันนี้ (วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. และธนาคารโลก จัดสัมมนา เรื่อง "การอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ" เพื่อชี้แจงถึงความคืบหน้าและแนวทางการสำรวจการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) ตามรายงาน Doing Business ของธนาคารโลกแก่สำนักงานบัญชี สำนักงานกฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย กว่า 250 ราย ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสอดรับกับแบบสำรวจความคิดเห็นของธนาคารโลก ก่อนที่จะจัดทำรายงานการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจ ปี 2018 ต่อไป"
                  "ในทุกๆ ปี ธนาคารโลกจะจัดทำรายงานการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของ 190 ประเทศทั่วโลก หรือ Doing Business ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ ค่าใช้จ่าย ระบบอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดในการสำรวจทั้งหมด 10 ด้าน ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขออนุญาตก่อสร้าง การขอใช้ไฟฟ้า การจดทะเบียนสินทรัพย์ การได้รับสินเชื่อ การคุ้มครองผู้ลงทุน การชำระภาษี การค้าระหว่างประเทศ การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง และการแก้ไขปัญหาล้มละลาย"
                  "จากรายงานการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจปี 2017 ประเทศไทยอยู่ในอันดับรวมที่ 46 จาก 190 ประเทศทั่วโลก และอยู่ในอันดับที่ 78 ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการปรับปรุงการบริการตัวชี้วัดด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) นี้ โดยกรมฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎระเบียบ การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก ประหยัด และรวดเร็ว"
                  อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า "ล่าสุด กรมฯ ได้พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลให้มีความทันสมัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านทางออนไลน์ได้แล้ว เรียกว่า "ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้บริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้นจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ เปลี่ยนแปลง จนถึงเลิกประกอบธุรกิจ โดยทุกขั้นตอนสามารถดำเนินการผ่านระบบ e-Registration ได้ทั้งหมด ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนฯ ลดการใช้เอกสาร ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่ (นายทะเบียน) และสามารถดำเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการใช้ชีวิตในการดำเนินธุรกิจง่ายมากยิ่งขึ้น"
                  "โดยระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ระบบ e-Registration ต้องเข้ายืนยันตัวตนกับกรมฯ ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ายืนยันตัวตนกับกรมฯ ได้แล้ว ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด และ 4 สาขา (แม่สอด พัทยา หัวหิน และ เกาะสมุย)"
                  "ทั้งนี้ เมื่อระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration เปิดให้ใช้บริการอย่างสมบูรณ์แล้ว จะส่งผลให้การจดทะเบียนธุรกิจของประเทศไทยเทียบเท่าประเทศที่มีแนวปฏิบัติด้านการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจที่เป็นเลิศของโลกจาก Best Practice เช่น นิวซีแลนด์ ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น และจะช่วยยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Ease of Doing Business) คาดว่าผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) ปี 2018 ประเทศไทยจะมีอันดับที่ดีขึ้นกว่าเดิมแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอน ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของชาวต่างชาติด้วย"  
                  "นอกจากนี้ กรมฯ ได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ ของกรมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินกิจการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เช่น การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Secured) และการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เป็นต้น โดยมีความมุ่งหมายในการอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นและประกอบธุรกิจ อันจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเป็นไปในทางที่ดียิ่งขึ้น" อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย
 
***************************************
 ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                  ฉบับที่ 40 / วันที่ 28 มีนาคม 2560