ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศึกษาดูงานกรมฯ

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ ผู้อำนวยการกองกำกับบัญชีธุรกิจ กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่อง "ด้านการกำกับดูแลผู้ทำบัญชี"
ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศึกษาดูงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560