ตรวจสอบราคาสินค้า

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ณ ตลาดห้วยขวาง กรุงเทพฯ ตามนโยบายของนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560