การปฏิรูปภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตทางราชการ ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน
และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560