คณะกรรมการ Biz Club Thailand

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ Biz Club Thailand
โดยมีนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560