การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0" ณ ห้อง AEC ชั้น 9
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2560