พัฒนาความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดการอบรมพัฒนาความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน ครั้งที่ 4 ณ ห้อง AEC ชั้น 9
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560