ประชุมการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม "การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
เพื่อบูรณาการข้อมูล/การตรวจสอบ ติดตามการดำเนินธุรกรรมของนิติบุคคล/บุคคล"ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560