แนวทางบูรณาการ e-Commerce ของหน่วยงานภาครัฐ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม "แนวทางบูรณาการ e-Commerce
ของหน่วยงานภาครัฐ" โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560