ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเรื่อง "ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ"
ณ ห้อง AEC ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560