แนวทางความร่วมมือในการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม เรื่อง แนวทางความร่วมมือ
ในการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) โดยมีนายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560