พาณิชย์' จับมือ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และร้านค้าส่ง-ปลีกภูธร

พาณิชย์' จับมือ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และร้านค้าส่ง-ปลีกภูธร
จัดงาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย.60
เครือข่ายกว่า 3,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค 20 - 50%
พร้อมหารือซัพพลายเออร์วางแนวทางพัฒนาค้าส่ง-ค้าปลีกชุมชนให้เข้มแข็งระยะยาว
 
                      กระทรวงพาณิชย์ จับมือ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และร้านค้าส่ง-ปลีกในท้องถิ่น (Local Modern Trade) จัดงาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" ลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค 20-50% ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2560 มีเครือข่ายร้านโชวห่วยกว่า 3,000 ร้านค้า ทั่วประเทศร่วมจัดงานฯ คาดจบงานมีเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท ช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าประชาชนและเพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ พร้อมใช้โอกาสการจัดกิจกรรมฯ หารือซัพพลายเออร์วางแนวทางการพัฒนาค้าส่ง-ค้าปลีกชุมชนให้เข้มแข็งระยะยาว
                      นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดกิจกรรม "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" ณ ร้านไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จังหวัดสิงห์บุรี ว่า "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) มีดำริให้กรมฯ ร่วมมือกับ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และ ร้านค้าส่ง-ปลีกท้องถิ่น (Local Modern Trade) ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมลดราคาสินค้า ภายใต้ชื่องาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" เพื่อช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มเงินในกระเป๋าให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในส่วนภูมิภาค"
                      การจัดงาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" ในครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีเครือข่ายร้านโชวห่วยกว่า 3,000 ร้านค้าทั่วประเทศ เข้าร่วมจัดงานฯ โดยจะมีการลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค 20-50% คาดว่าหลังเสร็จสิ้นการจัดงานฯ จะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 500 ล้านบาท และลดภาระค่าครองชีพได้ไม่ต่ำกว่า 50 - 100 ล้านบาท
                     นอกจากนี้ การจัดงานฯ ยังเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเกิดการเกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบ โดยได้ดำเนินการมาแล้วทั้งสิ้นรวม 9 ครั้ง มีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 3,954 ล้านบาท การจัดงาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เดือนพฤษภาคม และ ช่วงที่ 2 เดือนกันยายน เกิดจากความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงพาณิชย์ และภาคธุรกิจ ได้แก่ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และร้านค้าส่ง-ปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศ
                     อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า "กระทรวงพาณิชย์ ยังได้อาศัยโอกาสช่วงการจัดกิจกรรมฯ หารือกับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย (ซัพพลายเออร์) เพื่อร่วมกันวางแนวทางพัฒนาค้าส่ง-ค้าปลีกชุมชนให้มีความเข้มแข็งในระยาว รวมทั้ง ขอความร่วมมือให้ช่วยนำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายให้แก่ร้านค้าส่ง-ค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง ซึ่งจะทำให้คนในท้องถิ่นสามารถซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคได้ในราคาประหยัดทุกวัน อันจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน และจะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง"
                      ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้การส่งเสริมและพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ เพื่อยกระดับธุรกิจการค้าส่งค้าปลีกในส่วนภูมิภาคให้มีการบริหารจัดการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการตลาด ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้ธุรกิจมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้
                      พร้อมกันนี้ ได้นำเทคโนโลยี และซอฟแวร์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจฯ ในภาพรวมให้ดีขึ้น และพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกต้นแบบให้สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจได้จริง พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างค้าส่งค้าและปลีก เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง ท้องถิ่นมีความมั่นคง และประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน นการ็น็น
 
******************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                  ฉบับที่ 59 / 2 พฤษภาคม 2560