'พาณิชย์' มั่นใจ e-Registration จะช่วยดึงอันดับ Ease of Doing Business ของไทย

'พาณิชย์' มั่นใจ e-Registration จะช่วยดึงอันดับ Ease of Doing Business ของไทย
ให้สูงขึ้น หวัง! เรียกนักลงทุนเข้าประเทศ ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของประเทศ
 
              กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จะเป็นตัวขับเคลื่อนช่วยให้อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) ของประเทศไทยสูงขึ้น ตั้งเป้าผู้ประกอบการรุ่นใหม่สนใจจัดตั้งนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา
               รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิระวงศ์) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่กรมพัฒนา -ธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ไปเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าใช้งานระบบเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากการจัดตั้งธุรกิจผ่านระบบ e-Registration มีระบบอำนวยความสะดวกที่ชัดเจน มีระยะเวลากำหนดแน่นอน สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง อย่างครบวงจรตั้งแต่จัดตั้ง เปลี่ยนแปลง ตลอดจนเลิกกิจการ ช่วยปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการภาครัฐให้มีความรวดเร็วและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจในลำดับต้นๆ ตามการจัดอันดับของธนาคารโลก
              "การประเมินความสะดวกในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกมีผลต่อการตัดสินใจของ นักลงทุนจากทั่วโลกที่จะนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆ หากการจัดอันดับดีนักลงทุนก็ย่อมเชื่อมั่นอยากมาลงทุน ซึ่งอันดับที่จะออกมาจะเป็นตัวชี้วัดและบอกสถานะของประเทศถึงความพร้อมในการรองรับการลงทุน ซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลคือทำให้อันดับดีขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดหวังว่าภายในปี 2563 ประเทศไทยจะอยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน เมื่ออันดับของไทยสูงขึ้นจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนธุรกิจในไทยมากขึ้น ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
              ระบบ e-Registration เป็นระบบใหม่ที่นำมาใช้กับภาคธุรกิจ ซึ่งในช่วงแรกนี้ได้สั่งการให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก e-Registration Support Center เพื่อให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในการเข้าใช้งานระบบ อีกทั้งยังได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สำหรับลงพื้นที่ให้คำแนะนำทั้งใน และนอกสถานที่ในลักษณะ Mobile Unit โดยผู้ประกอบการสามารถนัดรวมตัวกันแล้วแจ้งความประสงค์เข้ามาที่กรมฯ เพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ และแนะนำการใช้งานระบบ e-Registration ณ สถานประกอบการ นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งจัดทำคู่มือประชาชน เพื่อเป็นคัมภีร์ให้ประชนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย
               สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับระบบ e-Registration ได้ที่หมายเลข 0 2547 5995 - 98 หรือทาง e-mail : e-regis@dbd.go.th
 
********************************
ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                  ฉบับที่ 64 / วันที่ 17 พฤษภาคม 2560