Thailand Online Mega Sale 2017

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้า
และบริการทางออนไลน์  "Thailand Online Mega Sale 2017 ระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2560" ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560