ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ร่วมเสวนาหัวข้อ "SME ได้อะไร
จากกฎหมายหลักประกัน" ในการสัมมนา "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ" ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์
ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560