MOU พัฒนาโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการ "การจัดทำโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs" ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560