เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)

 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม เรื่อง "เศรษฐกิจฐานราก
(Local Economy)" ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560