ขยายช่องทางการตลาด

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชุมหารือกับ บริษัท ไป่ตู้ (Baidu)
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้าออนไลน์ในประเทศจีน ณ ห้องประชุม ชั้น 17
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560