ประชุมหารือคณะผู้แทนจากสภามหานครอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากสภามหานครอินซอน
สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง "การเปิดศูนย์จำหน่ายเครื่องสำอางจากมหานครอินซอนในประเทศไทย" โดยมีนายสำรวย แดงด้วง
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่
25 พฤษภาคม 2560