รวบรวมสินค้าและบริการที่ซื้อขายผ่าน e-Commerce

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดประชุมติดตามผลการรวบรวมสินค้าและบริการที่มีการซื้อขายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560