พาณิชย์เตรียมเชิญผู้บริหารร้านค้าส่งท้องถิ่นทั่วประเทศระดมช่วยเป็นพี่เลี้ยงโชวห่วยรายย่อย

พาณิชย์เตรียมเชิญผู้บริหารร้านค้าส่งท้องถิ่นทั่วประเทศระดมช่วยเป็นพี่เลี้ยงโชวห่วยรายย่อย
หลังสร้างความเข้มแข็งให้ค้าส่งค้าปลีกไทยมาแล้วอย่างต่อเนื่อง
 
                   กระทรวงพาณิชย์สร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกไทยทั้งระบบ พร้อมเตรียมเชิญผู้บริหารร้านค้าส่งท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมเป็นพี่เลี้ยงโชวห่วยไทยรายย่อยช่วยการบริหารจัดการ และปรับภาพลักษณ์ร้านค้า คาดสามารถช่วยเหลือค้าปลีกไทยได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย หวังธุรกิจค้าส่งค้าปลีกอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนาน
                   นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยขนาดใหญ่ในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจและโลจิสติกส์ การจัดร้านค้าและการวางสินค้า การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้สามารถบริหารการจัดซื้อและส่งเสริมกิจกรรมการตลาดร่วมกัน ซึ่งขณะนี้ มีร้านค้าส่งต้นแบบผ่านการส่งเสริมและพัฒนาแล้วกว่า 130 ร้านค้าทั่วประเทศ
                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมเชิญผู้บริหารร้านค้าส่งท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นพี่เลี้ยงแก่โชวห่วยเครือข่ายรายย่อยในการบริหารจัดการและปรับภาพลักษณ์ร้านค้าเพื่อให้เป็นร้านค้าที่ดี และร้านที่ใช่รู้ใจลูกค้า เพื่อนำสินค้าธงฟ้าประชารัฐไปจำหน่าย ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มยอดขาย ทั้งนี้ ในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือร้านโชวห่วยได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ร้านค้า เพื่อดำรงธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน
                    นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก หรือ Iocal Economy เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นและชุมชน โดยการช่วยเหลือด้านการตลาดแก่สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (otop) เช่น การจัดหาซัพพลายเออร์ ทั้ง ผู้ซื้อรายใหญ่ ห้างสรรพสินค้า คอนวีเนี่ยนสโตร์ และร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบในการช่วยกระจายสินค้า รวมทั้ง การส่งเสริมให้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-คอมเมิร์ซ ในการประกอบธุรกิจด้วยการทำการค้าออนไลน์แบบครบวงจร
                     อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางการส่งเสริมธุรกิจการค้าส่งค้าปลีกไทย สามารถสร้างความเข้มแข็ง และสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่นให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งช่วยยกระดับรายได้และความเป็นอยู่คนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เศรษฐกิจในแต่ละชุมชนจะดีขึ้นเท่านั้น เศรษฐกิจภาพรวมในระดับประเทศก็จะได้รับการขับเคลื่อนให้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน
                    ปัจจุบัน มีธุรกิจค้าส่งต้นแบบที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมฯ จำนวน 130 ร้านค้า และมีร้านค้าปลีกในเครือข่ายกว่า 25,000 ร้านค้าทั่วประเทศ
********************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                                   ฉบับที่ 72 / วันที่ 28 พฤษภาคม 2560