พาณิชย์ แจง สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจระหว่างปี '57 - '60 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

พาณิชย์ แจง สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจระหว่างปี '57 - '60 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สะท้อนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
 
                   กระทรวงพาณิชย์ แจง สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจระหว่างปี 2557 - 2560 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวและราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น สะท้อนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
                   นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า ในปี 2557 ที่เกิดรัฐประหาร มีจำนวนผู้จดทะเบียนธุรกิจลดลง ขณะที่หลังการรัฐประหารในปี 2557 ตัวเลขการเลิกกิจการกลับเพิ่มขึ้นนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอชี้แจงว่า เหตุการณ์ในปี 2557 อาจทำให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการมีความกังวลและเกิดความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของภาคธุรกิจโดยทั่วไป"
                   "ซึ่งจากข้อเท็จจริง พบว่า สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในปี 2557 มีจำนวนนิติบุคคลจัดตั้งทั้งสิ้น 59,468 ราย ลดลง 7,834 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 67,302 ราย ทั้งนี้ ในปี 2556 เป็นปีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุดในรอบ 7 ปี (ปี 2550 - 2556) เนื่องจากมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจค้าสลากเพื่อขอรับโควต้าการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลสูงถึง 5,124 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของนิติบุคคลที่จัดตั้งในปี 2556 และมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจวิทยุกระจายเสียงตามมาตรการของ กสทช. ซึ่งกำหนดให้ผู้ดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงให้มาจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลสูงถึง 1,843 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 ของนิติบุคคลที่จัดตั้งในปี 2556 ทำให้การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ในปี 2557 ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2556"
                 "อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่เริ่มปรับตัวดีขึ้นเมื่อสถานการณ์มีเสถียรภาพมากขึ้นและความเชื่อมั่นฟื้นตัว โดยในปี 2558 มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ จำนวน 60,147 ราย เพิ่มขึ้น 679 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีจำนวน 59,468 ราย ในขณะที่ ปี 2559 มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ จำนวน 64,288 ราย เพิ่มขึ้น 4,141 ราย คิดเป็นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 60,147 ราย และในปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2560) มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ จำนวน 23,585 ราย เพิ่มขึ้น 2,075 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2559 (มกราคม - เมษายน 2559) ซึ่งมีจำนวน 21,510 ราย"
                 "นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างจำนวนการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่กับจำนวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกกิจการ จำนวนกิจการที่จดทะเบียนเลิกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนกิจการที่จัดตั้งใหม่เป็นอย่างมาก และสถิติการจดทะเบียนเลิกกิจการตั้งแต่ ปี 2556 - 2560 เฉลี่ยต่อเดือนมีปริมาณใกล้เคียงกัน คือ ปี 2557 มีการจดทะเบียนเลิก จำนวน 18,968 ราย เพิ่มขึ้น 1,533 ราย คิดเป็นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 17,435 ราย ปี 2558 มีการจดทะเบียนเลิก จำนวน 22,576 ราย เพิ่มขึ้น 3,608 ราย คิดเป็นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีจำนวน 18,968 ราย ในขณะที่ ปี 2559 มีการจดทะเบียนเลิก จำนวน 20,938 ราย ลดลง 1,638 ราย คิดเป็นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 22,576 ราย และในปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2560) มีการจดทะเบียนเลิก จำนวน 3,859 ราย ลดลง 612 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2559 (มกราคม - เมษายน 2559) ซึ่งมีจำนวน 4,471 ราย"
                 "ทั้งนี้ การจดทะเบียนเลิกกิจการเป็นวัฏจักรของการประกอบธุรกิจ ปีใดที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งจำนวนมากก็จะมีการจดทะเบียนเลิกกิจการมากด้วยเช่นกัน โดยธุรกิจที่จดทะเบียนเลิกกิจการระหว่างปี 2557 - 2560 (มกราคม - เมษายน 2560) ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าสลาก โดยมีการจดทะเบียนเลิกในปี 2557 จำนวน 2,498 ราย ปี 2558 จำนวน 3,924 ราย ปี 2559 จำนวน 2,250 ราย และ ปี 2560 (มกราคม - เมษายน 2560) จำนวน 496 ราย ซึ่งสะท้อนได้ว่า การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่และการจดทะเบียนเลิกกิจการน่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจและเหตุผลทางกฎหมายมากกว่าความไม่เชื่อมั่นและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว และตอกย้ำตัวเลขทางสถิติที่พบว่าจำนวนการจดทะเบียนเลิกกิจการมักจะสอดคล้องกับจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่"
 
********************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                                  ฉบับที่ 73 / วันที่ 29 พฤษภาคม 2560