ตรวจสอบราคาสินค้า

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ณ ตลาดใหม่ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ตามนโยบายของนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560